B2W Professional

B2W Professional je služba nabízená společností Break2win pro profesionální tenisty a jejich realizační týmy. Služba je zaměřena na analýzu taktiky hry, kondice a psychiky hráčů, jako nejdůležitější zdroje rozdílů ve výkonnosti na profesionální úrovni. Typickým využitím služby je analýza příštího soupeře, na základě které se pak navrhne taktika hry. Službu je možné si objednat na www.break2win.com v sekci Kontakt.

Zdrojem informací jsou videozáznamy zápasů nebo přímé přenosy. Systematicky a dlouhodobě pro potřeby služby B2W Professional archivujeme videa zápasů z okruhů ATP a WTA získaných z veřejných zdrojů. Služba proto ve většině případů nevyžaduje nutnost zajištění videa klientem. Data o zápase jsou průběžně zaznamenávána prostřednictvím specializovaného SW a jsou proto dostupná k analýze se zpožděním max. několika sekund. Je tedy možné provádět i Live Coaching, službu trenérům pro případy, kdy mohou radit hráči v průběhu zápasu. Trenér je v on-line kontaktu s poskytovatelem služby a dostává informace o aktuálních přednostech a nedostatcích obou hráčů. Stačí mu k tomu pouze tablet či smartphone připojený k internetu.

Výstupem služby B2W Professional je elektronický dokument s analýzou zápasu a přístup k datům zápasu, na základě kterých byla analýza vytvořena. Dokument obsahuje kvalitativní shrnutí - analýzu a diagnostiku - a komentované grafy základních statistik členěných do sekcí podání, ritern, technika, taktika, mentální připravenost a kondice.

B2W Diagnostics

B2W Diagnostics je služba nabízená společností Break2win pro potřebu dlouhodobé přípravy hráčů všech úrovní. Zdrojem informací jsou opět videozáznamy z několika zápasů z posledního období. Videozáznamy zajistí klient vlastmimi silami nebo si jejich pořízení může objednat spolu se službou na www.break2win.com v sekci Kontakt.

Výstupem služby B2W Diagnostics je elektronický dokument s analýzou hráče a přístup k datům zápasů, na základě kterých byla analýza vytvořena. Dokument obsahuje kvalitativní shrnutí - analýzu a diagnostiku - a komentované grafy základních statistik členěných do sekcí podání, ritern, technika, taktika, mentální připravenost a kondice. Dále obsahuje souhrn základních doporučení pro dlouhodobou přípravu hráče. Analýza by měla být prováděna 2x ročně, aby bylo možné srovnávat posun hráče jak ve vztahu k vlastní výkonnosti, tak v případě mladších hráčů i ve vztahu k výkonnosti soupeřů v dané kategorii.

B2W License

Systém Break2win je možné používat i zcela samostatně. Uživatelé mohou sami zpracovávat videozáznamy i provádět analýzy. Mají k dispozici všechny nástroje, které pro své služby používá společnost Break2win. Pro zpracování zápasů si z portálu www.break2win.com nainstalují aplikaci B2W Note. Na portále je popis instalace v prostředích Windows, iOS i Android i instruktážní video, jak aplikaci používat. Data ze zpracovaných zápasů se automaticky přenášejí na server, kde jsou ihned k dispozici k analýze. Uživatel na portále uvidí pouze data, která sám pořídil nebo mu byla jiným uživatelem zpřístupněna.

Nástroje B2W mohou uživatelé používat na základě ročních licencí. Pro analýzu jednoho hráče je připraven produkt B2W Individual License. Umožňuje zpracovávat v období jednoho roku libovolný počet zápasů jednoho hráče. Pro analýzu menší skupiny do 20 hráčů je připraven produkt B2W Limited License. Pro analýzu skupiny větší než 20 hráčů je připraven produkt B2W Full License. Počet uživatelů, kteří k datům mohou přistupovat, není omezen. Licence je možné objednat na www.break2win.com v sekci Kontakt.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Break2win s.r.o.
se sídlem Na Groši 1344/5a, Praha 10
identifikační číslo: 29041767
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 162172, pro prodej licencí prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.break2win.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Break2win, se sídlem 1344/5a, Praha 10, identifikační číslo: 29041767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162172 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník “) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Licenční smlouvy (dále jen „Licenční smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.break2win.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit licenci od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání licence v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v licenční smlouvě. Odchylná ujednání v licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí licenční smlouvy. Licenční smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce. Licenční smlouvu lze uzavřít v českém i anglickém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání licencí (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání licence též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání licence je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání licence jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z Licenční smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace licence umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Licenční smlouvu ohledně využití licence. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o licenci, a to včetně uvedení cen jednotlivých licencí a nákladů za navrácení licence. Ceny licence jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny licence zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Licenční smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním licence. Informace o nákladech spojených dodáním licence uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou licence doručovány v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání licence vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávané licenci (objednávané licence „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady Licenční ceny licence, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného licence, případně způsobu čerpání služeb

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním licence (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“, případně „Potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „ elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prod ávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství licence, výše Licenční ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Licenční smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Licenční smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA LICENCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu licence, rovněž případné náklady spojené s dodáním licence dle Licenční smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5128066001/5500, vedený u společnosti Raiffeisen Bank

IBAN: CZ5655000000005128066001

SWIFT: RZBCCZPP

(dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s Licenční cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním licence, případně náklady s vystavením poukázek ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Licenční cenou i náklady spojené s dodáním licence.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu licence předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat Licenční cenu licence společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit Licenční cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prod ávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé Licenční ceny ještě před odesláním licence kupujícímu nebo před samotným čerpáním služeb. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny licence poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Licenční smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny licence a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD LICENČNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč anského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Licenční smlouvy o dodávce licence , která byla upravena podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od Licenční smlouvy na , které nelze čerpat jiným kupujícím z důvodu vyčerpání času určeného pro konkrétní objednanou službu.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od Licenční smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Licenční smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí licence, přičemž v případě, že předmětem Licenční smlouvy je několik druhů licence nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky licence. V případě čerpání licence má kupující právo od licence odstoupit 1 hodinu před vlastním čerpáním.

5.3. Odstoupení od Licenční smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci.. Pro odstoupení od Licenční smlouvy může kupující využit webové rozhraní obchodu. Odstoupení od Licenční smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@break2win.com případně telefonické podpory na čísle 272652545. Prodávající kupujícímu na stejném rozhraní odstoupení od Licenční smlouvy potvrdí.

5.4. V případě odstoupení od Licenční smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se Licenční smlouva od počátku ruší. Má se za to, že v případě služeb tyto čerpány nebyly a vrácení se týká výhradně licence. Licence musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od Licenční smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením licence prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy licence nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Licenční smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení licence kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od Licenční smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující licence vrátí nebo prokáže, že licence prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na licence případně nečerpáním licence je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení Licenční ceny.

5.7. Do doby převzetí licence kupujícím, případně do doby čerpání licence je prodávající oprávněn kdykoliv od Licenční smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu Licenční cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. V případě odstoupení od čerpání licence v průběhu jejího čerpání vrátí prodávající kupujícímu alikvótní část ceny, případně poskytne přiměřenou náhradu v možnosti čerpání licence v jiném termínu.

5.8. Je-li společně s licencemi poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Licenční smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se licencem prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ LICENCE A POUKÁZEK NA LICENCE

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle Licenční smlouvy povinen dodat licence či poukázky na licence na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít licence při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno licence nebo poukázky na licence doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním licence, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí licence nebo poukázek na licence od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů licence i poukázek na licence a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě licence a poukázek na licence mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prod Prodávající odpovídá kupujícímu, že licence nebo licence při převzetí nemají vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující licence převzal nebo v době, kdy čerpal licence:

7.2.1. má licence vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu licence a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se licence hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se licence tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. licence odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. licence odpovídají svým rozsahem a kvalitou popisu v době prodeje.

7.2.5. licence vyhovují požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u licence prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení licence způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého licence na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou licence mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy licence.

7.4. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se rovněž nepoužijí u služeb, jejichž čerpání je vázáno na mimořádné podmínky (čas, počasí, kvalita zařízení, v němž je služba čerpána), pokud byly tyto mimořádné podmínky uvedeny a specifikovány a současně sjednána pro tyto mimořádné podmínky nižší cena než obvyklá.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že licence bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního licence v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného licence, nebo charakter čerpané licence, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované licence nebo reklamaci na čerpání služeb..

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke licence, případně oprávnění k čerpání služeb zaplacením celé Licenční ceny.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@break2win.com Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji licence na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, identifikační (registrační) číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Licenční smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Licenční smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobní ch údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících licence nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se licencem, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z Licenční smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Pokud vztah založený Licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.Licenční smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: Na Groši 1344/5a, Praha 10, 102 00.
Adresa elektronické pošty: info@break2win.com

Telefon 272 652 545

V Praze dne 3.3.2016