Historie

Systém B2W je založen na poznatcích získaných při vědeckém akademickém výzkumu, který byl prakicky ověřován na stovkách reálných soutežních tenisových zápasů od 90. let minulého století do současnosti (Davis Cup, World Team Championships U14). Získané poznatky povtvrzují , že dosahování vyšší kvality výkonů hráčů vyžaduje multidisciplinární přístup. Systém B2W proto spojuje pohled trenérský, psychologický, kondiční i fyzioterapeutický.

V roce 2010 byla založena společnost Break2win, s.r.o., s cílem vyvinout potřebné SW nástroje a nabídnout je tenisovým profesionálům i veřejnosti. Do současné aplikační podoby byl systém B2W vyvinut v letech 2010-2013 a byl prezentován v roce 2014 v Tallinnu na trenérském sympoziu Tennis Europe. Systém B2W je velmi otevřený a je připraven zahrnovat i nové vědecké poznatky a praktické přístupy podle požadavků uživatelů.

Proč Break2win?

Talent a dřina jsou určitě základními předpoklady úspěchu. Proč ale nejsou úspěšní všichni talentovaní dříči? Protože tenisová dvouhra je hra dvou hráčů a jsou-li čistě sportovní schopnosti hráčů srovnatelné, rozhoduje schopnost hrát tenis jako hru. Schopnost co nejlépe využívat své přednosti a umění vyhnout se silným stránkám soupeře a hrát tak, aby se co nejvíce projevili jeho slabiny. K tomu, aby hráč byl schopen takto hrát, musí v první řadě znát sám sebe a pokud možno i soupeře. Práce s Brea2win (dále B2W) je cestou, jak se ke znalosti sebe i soupeřů dostat.


Systém B2W umožňuje získávat objektivní data o hře bez nasazení špičkových technologií. Stačí běžný videozáznam nebo i prostá přítomnost zapisovatele na zápase a dnes zcela běžné technické vybavení – chytrý telefon, tablet, notebook. Relativně jednoduchým a rozhodně zvládnutelným způsobem se zaznamenávají data o nejdůležitějších situacích, tj. o začátku a konci výměny. V přirozeném rytmu zápasu se zapisují údaje o servisu a posledním resp. i předposledním úderu. Systém tak získává časové, směrové, délkové, zónové a technické parametry výměn, ze kterých je následně možné analyzovat technickou, taktickou, psychickou a fyzickou připravenost hráčů.


Pro analýzu dat nabízí systém B2W několik tématicky zaměřených reportů. Ty obsahují řadu statistik poskytujících velmi detailní pohled na dílčí aspekty zápasu a jejich souvislosti. Možnosti analýzy souhrnými reporty nekončí. Každou statistiku může uživatel dále zjemňovat či jinak modifikovat a hledat tak odpovědi na své vlastní otázky. Může si i vytvářet statistiky vlastní a může sdílet data a analýzy ve skupině. Může reporty exportovat do dokumentů v běžných formátech a dále s nimi pracovat.

Systém B2W přináší ucelenou soustavu nástrojů a služeb pro sběr dat, vytváření statistik a analýzu hry. Na nic nečekejte a zkuste to.

Využití B2W dat

Data získaná a zpracovaná systémem B2W je možné využít při řadě tenisových činností:

 • Trénink a příprava tréninkových plánů
 • Dlouhodové plánování
 • Koučování při zápase

1. Trénink

Na základě analýzy dat lze odhalit slabé stránky hry a při tréninku se zaměřit na jejich odstranění. Analýzou dat B2W lze identifikovat slabiny v

 • technice (údery, délky, úhly, rotace, rychlost, výška)
 • taktice (typy výměn, hra ze zóny, umístění míčů, aktivita)
 • psychice (práce s časem, hra pod tlakem, vliv skóre na hru, stabilita hry v průběhu zápasu)
 • fyzické připravenosti (délka výměn, fáze zápasu)

Systém všechna data uchovává a je tedy možné sledovat, jak se trénink ve výsledcích hráče projevuje. Účinnost tréninku se projevuje v časových řadách jednotlivých parametrů hry. Při přípravě tréninkového plánu je možné stanovovat cílové hodnoty a ty pak s časovou řadou porovnat.

Pozn. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že výsledky hráče odrážejí jeho připravenost vždy pouze relativně vůči soupeřům. Tedy výsledkové zlepšení není totéž, co objektivní zlepšení. Když se budou soupeři zlepšovat rychleji, výsledkové parametry hráče budou klesat i při jeho objektivním zlepšování.

2. Dlouhodobé plánování

Příprava hráče je dlouhodobý a nákladný proces. B2W nabízí možnost jeho sledování a hodnocení. V případě, že se hráč ve srovnání se soupeři dlouhodobě nevyvíjí, je třeba provést nějakou změnu. Změna může být různě zásadní, od změny způsobu tréninku nebo změny trenéra až k přehodnocení ambic a cílů.

3. Koučování

B2W data je možné využívat přímo v průběhu zápasu. Je-li na místě k dispozici připojení k internetu, jsou data on-line synchronizována z B2W serverem a jsou tak dostupná prostřednictvím specializovaného diagnostického reportu. B2W má také specializované rozhraní pro chat kouče s „diagnostikem“, který je možné využívat pro vyhledávání rychle odstranitelných nedostatků a k odhalování slabin soupeře a jeho herních stereotypů. Nároky na připojení nejsou vysoké a postačí běžné GSM.

Příklady:

 • Odstranitelné nedostatky
  • Uspěchaný druhý servis
   - Při příliš krátké přípravě je účinnost 2. servisu nižší než při delším intervalu
  • Nízká produktivita ukončování výměny ze zóny
   - Omezení snahy ukončit výměnu ze zóny, ze které to aktuálně nejde.
 • Slabiny soupeře
  • Vyšší chybovost riternu při rychlém zahájení další výměny
   - Soupeř se zřejmě nedokáže dostatečně rychle soustředit na další výměnu. Krátká přestávka před 1. servisem mu nevyhovuje.
  • Nižší produktivita nebo vyšší chybovost po 1. servisu při delší přestávce
   - Protažením přípravy na returnu je možné narušit soustředění soupeře na 1. servis.
 • Herní stereotypy soupeře
  • Při breakballu podává zleva soupeř většinou ven z dvorce
   - Je možné zlepšit anticipaci na riternu a snížit tak soupeřovi výhodu ze servisu.
  • Ze zóny 4 (střed dvorce) soupeř většinou hraje do forhendu
   - Je možné zlepšit anticipaci při této herní situaci a zvýšit tak šanci na vítězství ve výměně.

Jak používat Break2win

Nejběžnější postup práce s Break2win se skládá z několika kroků:

 1. Pořízení videozáznamů potřebných k vyhodnocení zápasů
 2. Vytěžení informací o jednotlivých bodech zápasu, nastavení sdílení informací o zápase
 3. Vytvoření základních reportů na B2W Portal a jejich detailní analýza
 4. Interpretace dat
 5. Návrh změn v přípravě hráče
 6. Změny v přípravě hráče
 7. Vyhodnocení efektivity změn

1. Pořízení videozáznamů potřebných k vyhodnocení zápasů

Společnost Break2win připravila a ověřila metodiku, jak jednoduchými a běžně dostupnými kamerami pořizovat videozáznamy tenisových zápasů a ukládat je na běžných počítačích. Součástí aplikace B2W Note je i integrovaný video player, pomocí kterého lze s vysokým komfortem a bez časového stresu zadávat data o jednotlivých bodech. Je ale třeba videozáznamy převést do podporovaných formátů. Činnost vyžaduje určitou zkušenost při práci se všeobecně dostupným, ale specializovaným SW.

2. Vytěžení informací o jednotlivých bodech zápasu, nastavení sdílení informací o zápase

Založení zápasu a hráčů v B2W Note a nastavení parametrů zadávání bodů. Zaznamenání dat o jednotlivých bodech zápasu. Činnost vyžaduje seznámení se s aplikací B2W Note a základní znalosti o tenisu (pravidla, schopnost rozeznat winner a nevynucenou chybu,…) Data zaznamenaná v B2W Note se automaticky přenášejí na server a jsou dostupná uživateli, který je pořídil. Přístup k zápasům je možné nasdílet i dalším registrovaným uživatelům B2W Portal.

3. Vytvoření základních reportů na B2W Portal a jejich detailní analýza

B2W Portal má připraveny základní reporty, které obsahují nejdůležitější statistiky zápasu nebo skupiny zápasů ve formě sloupcových grafů. Statistiky se týkají servisu, returnu a závěrečných úderů bodu. Základní reporty mají předem nastaveny parametry statistik, ale B2W Portal umožňuje tyto statistiky dále zpodrobňovat a nalézat v nich i další souvislosti. Činnost může provádět pouze registrovaný uživatel B2W Portal.

4. Interpretace dat

Statistiky v reportech je třeba interpretovat, aby bylo možné informace dále použít při přípravě hráčů. Základní reporty se vygenerují do formátu MS Word a interpretace se zapíší k příslušné statistice do dokumentu. Dále se pracuje převážně s dokumentem. Činnost provádí tenisový expert.

5. Návrh změn v přípravě hráče

Na základě interpretace dat je třeba navrhnout a projednat změny v přípravě hráčů, které je třeba provést, aby se odstranily chyby a nedostatky případně lépe využily silné a slabé stránky hráče. Činnost provádí tenisový expert.

6. Změny v přípravě hráče

Schválené změny se promítají do přípravy hráčů. Činnost provádí trenér

7. Vyhodnocení efektivity změn

S určitým časovým odstupem se změny v přípravě promítají do statistik hráče v dalších zápasech. Srovnání statistik před změnami v přípravě a po ní slouží k vyhodnocení efektivity změn. Činnost provádí tenisový expert.

Společnost Break2win poskytuje služby pokrývající všechny výše zmíněné kroky.

Jsme schopni zajistit dodávku a instalaci kamer, připojení kamer do sítě, zpracování videozáznamů, interpretaci dat i expertní činnosti. V případě zájmu může být na klientovi pouze samotný tréninkový proces nebo naopak může provádět všechny kroky vlastními silami. Cena za služby Break2win je kalkulována na základě hodinových sazeb. Sazby jsou závislé na potřebné kvalifikaci pracovníků a na celkovém objednaném objemu služeb. Používání systému Break2win je zpoplatněno ročním poplatkem, jehož výše je závislá na počtu uživatelů a předpokládaném počtu zápasů zpracovaných systémem. Konkrétní cena služeb a poplatek za používání systému Break2win je proto předmětem dohody Break2win s klientem.

Terminologie

Ve všech aplikacích a statistikách jsou používány běžné tenisové termíny. Bližší vysvětlení si ale zaslouží termíny výkonnostní křivka, produktivita a chybovost.

Výkonnostní křivka

Jednou z informačně velmi bohatých statistik je výkonnostní křivka zápasu, která na časové a skórové ose ukazuje, jak se aktivita resp. pasivita hráčů při zakončení promítá do získání resp. ztráty bodů v jednotlivém zápasu. Na křivce jsou patrné úseky, kdy je aktivita zúročena sekvencemi zisku bodů (křivka stoupá) i úseky, kdy vede k sekvencím ztrát (křivka klesá). Při každém bodě v zápase hráč získává za vítězný úder +2, za nevynucenou chybu -2, za vlastní vynucenou chybu -1 a za vynucenou chybu soupeře +1 bod.


Ukázka ze zápasu hvězd světového ženského tenisu Kim Clijsters a Li Na ve finále Australian Open 2011 (3:6; 6:3;6:3). Z výkonnostních křivek 1. setu je vidět, že Clijsters ho prohrála po 2 vyhraných gemech, které jí Li darovala vlastními nevynucenými chybami. Po 2 winnerech Li v 3. gemu, se Clijsters začala nutit do zakončení a v něm pak soustavně chybovala. Set zakončila s horší bilancí winnerů a chyb než Li a proto prohrála.


Produktivita

Produktivita ukazuje, v jakém poměru jsou získávány body vlastní aktivitou: winnery + vynucené chyby soupeře / celkový počet bodů.

Chybovost

Chybovost ukazuje % chyb hráčů při zakončení: nevynucené chyby / body zakončené hráčem.